Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Conceptes tributaris y no tributaris


Impost sobre Béns Inmobles (IBI)

L'impost sobre béns immobles és un tribut de caràcter periòdic que grava el valor dels béns immobles, tant rústics com urbans.

INTERESSA CONÉIXER:

Està obligat al pagament d'aquest: 

1é.- Si hi ha una concessió administrativa, el concessionari.
2é.- Si hi ha un dret reial de superfície, el superficiari
3é.- Si hi ha un dret reial d'usdefruit, l'usufructuari,
4é.- Si no es dóna cap dels anteriors casos, el propietari.

És a dir, que l'obligació de pagament es regeix per l'ordre avantdit, de manera que exclou l'obligació de l'anterior al següent, segons el dit ordre.

És important saber que l'impost s?aplica, amb caràcter general, el dia 1 de gener de cada any; això vol dir que està obligat al seu pagament la persona que tinga la condició en l'ordre avantdit a 1 de gener, independentment de les circumstàncies que es puguen donar posteriorment durant l'exercici econòmic (venda, constitució d'usdefruit, etc.)

El Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

 L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un tribut directe, el fet imposable del qual el constitueix l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, independentment que s'exercesquen o no en local determinat.


INTERESSA CONÉIXER:

Respecte a aquest impost és important saber que:

- Es gestiona a partir de la seua matrícula.

- Es forma anualment per a cada terme municipal.

- Està constituït per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i, si és procedent, del recàrrec provincial.

Estan subjectes, encara que exempts d'aquest, entre altres, les persones físiques i, amb caràcter general, aquells contribuents l?import net de xifra de negocis dels quals siga inferior a 1.000.000 d'euros.

El Impost sobre Vehícles de Tracció Mecánica

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut de caràcter periòdic que grava la titularitat dels vehicles aptes per a la circulació, considerant-se aquesta aptitud mentre no hagen estat de baixa en els registres públics corresponents.

INTERESSA CONÈIXER:

Està obligada al pagament de l'impost la persona al nom de la qual conste el vehicle en el permís de circulació.

La gestió i recaptació de l?esmentat tribut correspon a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle.

És important saber que el període impositiu coincideix amb l'any natural aplicant-se l'impost el dia 1 de gener de cada any, excepte en el cas de primera adquisició en què, òbviament, començarà el dia en què es produesca la dita adquisició.

L'import de la quota de l'impost es prorrateja per trimestres naturals en els casos següents:


  • primera adquisició  • baixa definitiva del vehicle  • baixa temporal, però únicament quan aquesta siga deguda a sostracció o robatoriÉs a dir, les baixes temporals voluntàries no donen dret a prorrateig de l'import de la quota.

Taxes varies

Les taxes són les prestacions patrimonials que estableixen les entitats, en aquest cas, locals per:

  • La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
  • Per la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa que es referesca, afecte o beneficie de manera particular al subjecte passiu. 

INTERESSA CONÉIXER:


Ja que l'establiment de les taxes és potestat de l'entitat local, s'haurà d'entrar al cas concret de cada població, que haurà d'haver-la establert per mitjà d'ordenança.
Com és un supòsit que es planteja amb relativa freqüència, convé recordar que, en el cas de vivendes o locals, el propietari d'aquestos inmobles té la condició de substitut del contribuent pel que fa a les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficien o afecten als seus ocupants (exemple típic de la taxa per arreplegada de residus sòlids urbans).
Que el propietari té la condició de substitut del contribuent vol dir que és aquell l'obligat al pagament de la taxa, independentment que puga repercutir, si és procedent, la quota sobre l'inquilí o beneficiari.

Sancions

La Diputació de Castelló ha ficat en funcionament un nou sistema  de gestió d'expedients sancionadors en matèria de tràfic i seguretat vial a fí de facilitar les tasques que se plantegen en la instrucció i gestió de dits procediments als Ajuntaments de la província que així lo desitgen i sol·liciten.


En un assumpte tan "impopular" en termes generals, se vol ressaltar que  està en el ànim d'aquesta Diputació abordar dit projecte com servici, no sólo per als Ajuntaments, sino també per als propis ciutadans: a tots nos incumbeix i preocupa  una bona pràctica en lo que se refereix a la seguretat vial que beneficia y afecta a tota la ciutadania per igual

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador