Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Procedimient Recaptatori

Ingressos tributaris i no tributaris

El procediment recaptatori, que es refereix tant a ingressos tributaris (impostos, taxes i contribucions especials) com a altres ingressos de dret públic (quotes d'urbanització, preus públics, etc.) pot ser, en moltes ocasions, farragós i difícil d'entendre per als qui no estan familiaritzats amb ells. Per això, la pretensió d'aquesta Oficina Virtual no sols és acostar l'Administració al ciutadà intentant fer més fàcil la comunicació entre tots dos, sinó que es vol, a més,  convidar a la ciutadania  a participar mitjançant les seues peticions i suggeriments, imprescindibles per a la millora constant d'aquest Servei que és de tots.


Procediment d'Inspecció Tributària

En matèria de tributs (taxes, impostos i contribucions especials) locals s'aplica el règim general regulat en la Llei General Tributària, ressaltant que, a més de les especificacions que resulten de la citada llei, seran també d'aplicació les que, si escau, s'establisquen mitjançant ordenança fiscal per cada Ajuntament.


No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador