Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Subhastes

Subhastes:

INTRODUCCIÓ
L'alienació dels béns embargats és l'última fase del procediment administratiu de constrenyiment i mitjançant la mateixa el Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló tracta de posar en el mercat els béns prèviament embargats als obligats tributaris. El producte que s'obté en l'alienació es destina a saldar el deute pendent dels constrets, i en el cas d'haver-hi sobrant s'entrega a aquests. Des del punt de vista de l'obligat tributari, la possibilitat que té aquest de paralitzar el procediment, en qualsevol fase anterior a l'adjudicació dels béns, mitjançant el pagament del deute que manté amb la Diputació Provincial, fa que molts dels lots compromesos en les subhastes es retiren per aquesta causa.


PUBLICITAT DE LES SUBHASTES DE BÉNS EMBARGATS
La Diputació Provincial de Castelló, a conseqüència dels procediments de constrenyiment que segueix contra els obligats tributaris d'aquesta, està obligada a anunciar les subhastes que celebre per a la venda dels béns embargats i, d'aquesta manera, possibilitar que qualsevol persona interessada puga acudir i licitar en aquestes. Les subhastes de béns embargats promogudes per la Diputació Provincial, es desenvolupara en el Portal de Subhasta BOE i a més de publicar-se en el BOP, en la seu electrònica de recaptació, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament creditor, també es publiquen dins de la pàgina Web que la Diputació Provincial té oberta en INTERNET en la següent adreça: "dipcas.es".Amb la posada en marxa d'aquest servei es pretén donar la màxima publicitat a les subhastes que es realitzen, per a aconseguir la major concurrència de licitadors i, en conseqüència, beneficiar-se de les millors condicions econòmiques en les ofertes al fet que la competència els espente. Aquestes pàgines proporcionaran informació puntual dels béns objecte de subhasta. Aquesta informació s'actualitza de manera automàtica. Per a més informació, sobre qualsevol mena d'alienació els interessats poden dirigir-se a qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Inspecció i Recaptació que té obertes la Diputació Provincial a la província de Castelló, i la localització i els telèfons de contacte de la qual s'indiquen en entrar en l'oficina virtual. També poden realitzar-se consultes al correu electrònic "vbenedicto@dipcas.es"


QUI PODEN PARTICIPAR?
Amb excepció del personal adscrit a l'òrgan de recaptació competent, dels taxadors, dels depositaris dels béns i dels funcionaris directament implicats en el procediment de constrenyiment, podrà prendre part en la subhasta, concurs o adjudicació directa, per si o per mitjà de representant, qualsevol persona que posseïsca capacitat d'obrar conformement a dret i que no tinga per a això impediment o restricció legal.


LLOC DE CELEBRACIÓ:  Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Boletín Oficial del Estado   . https://subastas.boe.es


PERÍODE DE CELEBRACIÓ:  La subhasta s'obrirà transcorregudes almenys 24 hores des de la publicació del seu anunci en el Boletín Oficial del Estado. 

Una vegada oberta la subhasta es podran realitzar licitacions electròniques durant un termini de vint dies naturals des de la seua obertura. Les licitacions s'enviaran electrònicament a través de sistemes segurs de comunicacions al Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Boletín Oficial del Estado  , que retornarà un acusament tècnic garantit amb segell electrònic del moment exacte de recepció de la licitació i de la seua quantia. En aqueix instant es publicarà electrònicament la licitació i el postor que vera superada la seua licitació serà advertit d'aquesta circumstància pel sistema.

Seran admissibles licitacions per import superior, igual o inferior a la més alta ja realitzada, que podran ser, de conformitat amb el que es disposa en l'article 103 bis del Reglament General de Recaptació, reservades per al supòsit que el licitador que haja realitzat la licitació més alta no ingresse finalment el preu de rematada. En el cas que existisquen licitacions pel mateix import, es preferirà l'anterior en el temps.

La subhasta no es tancarà fins que  haja transcorregut una hora des de la realització de la   última licitació, encara que això comporte l'ampliació del termini inicialment fixat, amb un límit màxim d'ampliació de 24 hores.


LICITADORS: Amb excepció del personal adscrit a l'òrgan de recaptació competent, dels taxadors, dels depositaris dels béns i dels funcionaris directament implicats en el procediment de constrenyiment, podrà prendre part en la subhasta, per si o per mitjà de representant, qualsevol persona que posseïsca capacitat d'obrar conformement a  dret i que no tinga per a això impediment o restricció legal, sempre que s'identifique adequadament.

Una vegada oberta la subhasta en el Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Boletín Oficial del Estado, solament es podran realitzar licitacions electròniques.

Els interessats que vulguen participar en la subhasta hauran d'estar donats d'alta com a usuaris del sistema i accediran al mateix per algun dels mitjans electrònics d'acreditació de la identitat admesos pel Boletín Oficial del Estado, de manera que es garantisca una plena identificació dels licitadors. 


DEPÒSIT OBLIGATORI: Tot licitador, per a ser admés com a tal, constituirà un depòsit del 5 per cent de la mena de subhasta dels béns pels quals desitge licitar.

En realitzar la licitació, el licitador haurà de declarar  si desitja que el seu depòsit quede reservat per al cas que el millor postor de la subhasta no complira l'obligació d'ingressar la resta del preu d'adjudicació en el termini concedit a aquest efecte. En aqueix cas, el bé podrà adjudicar-se en favor dels quals li seguisquen per l'ordre de les seues respectives postures i, si foren iguals, per l'ordre cronològic en què hagueren sigut realitzades.

El depòsit es constituirà a través del Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Boletín Oficial del Estado    mitjançant retenció de saldo  de compte  corrent, per la qual cosa  el compte bancari utilitzat ha de ser  una de les   entitats col·laboradores de la *AEAT.

En cas de no resultar adjudicataris, els depòsits seran retornats a través del Portal de Subhastes, llevat que el licitador haguera efectuat reserva de licitació, i en aquest cas es mantindrà la retenció fins que l'Autoritat Gestora comunique al Portal de Subhastes la finalització de la subhasta.


DESENVOLUPAMENT DE LA SUBHASTA: En qualsevol moment anterior a l'emissió  de la certificació de l'acta  d'adjudicació de béns, o si escau, a l'atorgament de l'escriptura pública de venda, podrà el deutor alliberar els seus béns pagant íntegrament la quantia establida en l'article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,  General Tributària, la qual cosa determinarà la cancel·lació de la subhasta.

La Mesa de Subhasta es reserva el dret a suspendre o cancel·lar la subhasta (o un lot, si la subhasta conté lots d'adjudicació separada) en qualsevol moment, mentre la subhasta no estiga conclosa.

Finalitzada la fase de presentació d'ofertes, la Mesa es reunirà en el termini màxim de 15 dies naturals i es procedirà a l'adjudicació dels béns o lots conforme a les següents regles:

a) En cas que la millor oferta presentada fora igual o superior al 50 per cent de la mena de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que haguera presentat aquesta postura.

b) Quan la millor de les ofertes presentades fora inferior al 50 per cent de la mena de subhasta del bé, la Mesa, atés  l'interés públic i sense que existisca preu mínim d'adjudicació, decidirà si l'oferta  és suficient, acordant l'adjudicació  del bé o lot o declarant deserta la subhasta. 

c) Si per al mateix  deutor s'haguera acordat la subhasta de diversos béns simultàniament i, finalitzat el termini de realització de licitacions electròniques, en virtut de les quanties oferides no fora necessària l'adjudicació de tots els béns per a cobrir el deute reclamat íntegrament, l'ordre d'adjudicació a seguir per la Mesa es determinarà de conformitat amb les regles contingudes en l'article 99 del Reglament General de Recaptació.

d) Adoptat l'acord corresponent, s'entendrà finalitzada la subhasta i es procedirà a estendre acta  pel Secretari de la Mesa.

e) Designat adjudicatari conforme a    els apartats anteriors i quan, segons la legislació aplicable, existisquen interessats que siguen titulars d'un  dret de tanteig o un altre d'adquisició  preferent que obligue a posar en coneixement previ les condicions de l'adjudicació, es comunicarà  aquesta a aquests interessats. L'adjudicació acordada per la Mesa quedarà en suspens durant el termini en el qual, segons la legislació aplicable, els interessats puguen exercir el seu dret d'adquisició.

f) L'adjudicació serà notificada a l'adjudicatari, instant-li perquè  efectue el pagament de la diferència entre el preu total d'adjudicació i l'import del depòsit en els 15 dies següents a la data de la notificació, amb l'advertiment que sí no el completa en aquest termini perdrà l'import del depòsit, que s'aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. Tot això, sense perjudici de les responsabilitats en què puga incórrer l'adjudicatari pels perjudicis que origine a l'Administració la falta de pagament del preu de rematada i al rescabalament de la qual quedarà obligat en tot cas.

g) Així mateix i d'existir altres postures amb reserva de depòsit, la Mesa podrà acordar l'adjudicació al licitador que haguera realitzat l'oferta més elevada d'aquells el depòsit dels quals haguera sigut reservat, d'acord amb les regles d'adjudicació anteriors.

h) Els adjudicataris que hagueren exercitat l'opció prevista en l'apartat 3 de l'articule 103 del Reglament de Recaptació, deuran, en el termini del  5 dies, comptats a partir del   endemà  al fet que  els siga notificada l'adjudicació, comunicar la identitat del cessionari al nom del qual s'atorgarà el document públic de venda, amb l'advertiment que aquesta comunicació no altera el termini de pagament previst anteriorment.

i) Ingressat la rematada s'entregarà  als   adjudicataris, excepte en  els supòsits en què hagen optat per l'atorgament  d'escriptura pública de venda prevista en l'articule 111.1 del Reglament General de Recaptació, certificació de l'acta d'adjudicació dels béns, en la qual haurà de constar, a més de la transcripció de la pròpia acta pel que fa al  ben adjudicat i a l'adjudicatari, l'acreditació d'haver-se efectuat el pagament de la rematada i d'haver-se emés en conformitat informe per part  de l'òrgan  amb funcions d'assessorament  jurídic sobre l'observança de les formalitats legals en el procediment de constrenyiment, quan haja sigut sol·licitat per l'òrgan de recaptació i, en tot cas, quan l'adjudicació recaiga sobre béns o drets inscriptibles en el Registre de la Propietat

La citada certificació constitueix un document públic de venda amb caràcter general  i en ella es farà  constar que queda extingida l'anotació  preventiva feta en el registre públic corresponent a nom  de la Hisenda Pública. Així mateix, tal com   s'estableix  en l'article  111.3 del Reglament de Recaptació,  s'expedirà manament de cancel·lació de les càrregues posteriors.

En cas de resultar adjudicataris de béns mobles, hauran de retirar els mateixos en el termini de 5 dies hàbils des de la satisfacció del preu de rematada. Les despeses de depòsit originats amb posterioritat a aquest termini correran per compte de l'adjudicatari, abonant-se al temps de la seua retirada i com a requisit previ.

Tractant-se de vehicles, per al lliurament de la Certificació de l'Acta d'Adjudicació, a més d'haver pagat la rematada, s'haurà d'aportar justificant d'haver sol·licitat cita prèvia en la Prefectura de Trànsit, per a fer el canvi de titularitat.


TRAMS DE LICITACIÓ: Seran els establits en l'art. 61 de l'Ordenança Fiscal de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic de la Diputació de Castelló (publicada en el BOP de Castelló de la Plana núm. 116 de 26/09/2020):


 Tipus de subhasta                           Increment de les licitacions

Fins a 6.000 euros                                100,00 euros.
De 6.000,01 a 30.000 euros                300,00 euros.
De 30.000,01 a 150.000 euros            600,00 euros.
De 150.000,01 euros d'ara en avant   1.000,00 euros


SUBHASTA DESERTA: Si la Subhasta queda deserta, la Mesa de Subhasta es reserva el dret d'adjudicar el bé a favor de la Hisenda Pública, en paga dels deutes no coberts, conforme al que es disposa en l'article 109 del Reglament General de Recaptació.


BÉNS: Els béns mobles a subhastar, s'exposaran al públic en les dates, horaris i llocs que es determinen, per a comprovar el seu estat, qualitat, quantitat i altres circumstàncies relacionades amb aquests. A aquest efecte es presumirà la conformitat dels interessats pel només fet de licitar, no acceptant-se cap reclamació posterior sobre aquests extrems.

Els béns a subhastar estan afectes per les càrregues i gravàmens que figuren en la descripció dels béns, d'acord amb la certificació de càrregues obtinguda del Registre corresponent o dels informes requerits als creditors hipotecaris o creditors per anotacions preventives d'embargament, que constaven en l'expedient en el moment de la seua informació, les quals quedaran subsistents, en les quanties expressades, sense que puga aplicar-se a la seua extinció el preu de la rematada.

Quan es tracte de béns immobles inscriptibles en registres públics, els licitadors es conformaran amb els títols de propietat que s'hagen aportat a l'expedient, sense dret a exigir uns altres. La certificació registral i, en el seu cas, la titulació i altra informació sobre els immobles estaran a la disposició dels interessats en el Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Boletín Oficial del Estado.

En cas de no estar inscrits els béns en el Registre de la Propietat, la Certificació de l'Acta d'Adjudicació és títol, mitjançant el qual pot efectuar-se la immatriculació en els termes previstos en l'article 199. b. de la Llei Hipotecària. En els altres casos s'estarà al que es disposa en el títol VI d'aquesta Llei.

Respecte de l'estat de deutes que pogueren existir amb la comunitat de propietaris, de l'habitatge o local, l'adjudicatari exonera, expressament, a la Diputació de Castelló, a l'empara de l'article 9 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal, de l'obligació d'aportar certificació sobre l'estat dels deutes de la comunitat, sent a càrrec del mateix les despeses que queden arracades de pagament.

El tipus de subhasta no inclou els impostos indirectes que graven la transmissió d'aquests béns. Totes les despeses i impostos derivats de la transmissió, inclosos els derivats de la inscripció en el registre corresponent del manament de cancel·lació de càrregues posteriors, seran per compte de l'adjudicatari. 


FINALS: El procediment de constrenyiment solament se suspendrà en els termes i condicions assenyalats en l'article 165 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General. Tributària.
En tot el no previst s'estarà al preceptuat en les disposicions legals que regulen l'acte.

La concurrència a la subhasta suposa l'acceptació de les condicions generals que regeixen la mateixa, que han quedat exposades anteriorment, i de les altres condicions que adopte la Mesa en la direcció de la Subhasta.
Es podrà consultar les dades relatives a aquesta subhasta en les següents pàgines web: 
https://extranet.dipcas.es/gir/ovr/castellano/consultas/rr.asp https://dipcas.sedelectronica.es/board. 


SÍNTESI DE NORMES LEGALS 
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. 
Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General. Tributària.
Ordenança Fiscal de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic de la Diputació de Castelló (publicada en el BOP de Castelló de la Plana núm. 116 de 26/09/2020).

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador